19 of 20

Photo: Bill Smith/NHLI via Getty Images

Average: 5 (2 votes)